Pratt & Whitney’s F117: The Last Engine

By Pratt & Whitney 
#military   #avgeek   #Boeing   #C17   #PrattWhitney