Oshkosh 2017 the only two flying B-29’s. #aviation #military #b17flying #b17