Originally shared by Flying Magazine

Happy 93rd birthday to Mr. John Glenn!